top of page
This is a Title 01


2020

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.
“Creakids” ir starptautiskas izglītības iestādes reģionāla sastāvdaļa; pēc šīs Norvēģijā radītās pirmsskolas izglītības autorprogrammas darbojas vairāk nekā 200 pirmsskolu Norvēģijā, arī Zviedrijā, Latvijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, Vācijā un Honkongā. Respektējot katras valsts kultūru un tradīcijas, izglītības programma tiek adaptēta un pielāgota konkrētajai videi. Latvijas “Creakids” īstenotā pirmsskolas izglītības programma ir licencēta atbilstoši LR normatīvajām prasībām, Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3701802859, 13.07.2011; Licences Nr.V-9032; 2017.gada 31.martā, saglabājot autorprogrammā ietvertos pamatprincipus un papildinot ar mūsu mentalitātei raksturīgām un nozīmīgām vērtībām.
Privātā pirmsskola “Creakids” savu darbību Latvijā uzsāka 2011.gadā ar vienu pirmsskolu Rīgā, Kastrānes ielā 5a; pirmsskolu skaits jau palielinājies līdz četrām (Ģertrūdes ielā 127, Skanstes ielā 50b un Gaiļezera ielā 1), kopumā nodrošinot iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu vairāk nekā 300 bērniem, kā arī nodrošinot darbu 75 darbiniekiem.
2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi.
Pilnveidot pirmsskolas autorprogrammas īstenošanu, sekmējot bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot katra bērna dotumus un spējas.
Sekmēt bērnu ģimeņu iesaistīšanos pirmsskolas aktivitātēs, veicinot labvēlīgu, konstruktīvu un uz bērna attīstību vērstu komunikāciju.
Sagatavot bērnu veiksmīgai pamatizglītības uzsākšanai.
3. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos:
3.1.Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas
Pirmsskola “Creakids” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijā licencētu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111), kas izstrādāta un sekmīgi tiek apgūta Norvēģijā, pielāgojot Latvijas videi un papildinot to ar mūsu kultūrai un tradīcijām raksturīgām vērtībām. Izglītības programmas pamats balstās uz bērnu attīstību, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, vienlaikus lielu uzmanību pievēršot viņu emocionālajai audzināšanai un savu sajūtu apzināšanai. Izglītības process nedēļas ievaros iedalīts piecās tā saucamajās dominantēs – “Matemātika”, “Valoda”, “Māksla”, “Daba” un “Sirds”.

3.2.Mācīšana un mācīšanās.
3.2.1.Mācīšanas kvalitāte
Pirmsskolas skolotāji nodarbības plāno atbilstoši vecuma grupai un bērnu spējām, izmantojot organizētas rotaļdarbības un brīvās rotaļdarbības. Katra mēneša sākumā skolotājs izveido mēneša plānu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt vecāku ar informāciju par aktivitātēm, kuras tiek plānotas, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par iepriekšējo mēnesi. Papildus mācību darba organizēšanai grupā darbs notiek tai piesaistītā darbnīcā, kurā ir organizēta vide bērnu radošai pašizpausmei.
Pedagogi nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, rīta cēlienā grupā strādā skolotājs un divi skolotāju palīgi.
Pedagogi mācību procesa nodrošināšanai izmanto informāciju tehnoloģijas - projektoru, datoru, planšetes, pedagogu veidotus mācību materiālus. Pirmsskolā regulāri tiek rīkoti kursi un semināri par saistošām tēmām pedagogiem, kā arī skolotāji dodas pieredzes apmaiņā uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm, kursiem, semināriem, piedalās projektos NordPlus, Erasmus, gūstot starptautisku pieredzi. 2019 un 2020. gadā pedagogi izstrādā Digitālos mācību un metodiskos līdzekļus pirmsskolai – Valodu, Matemātikas un Veselības un fiziskās attīstības jomām, 1.2.un 3. posmiem.
Svarīgi un nozīmīgi mums šķiet ne tikai nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi, bet arī veicināt bērnu radošo spēju attīstību, izpratni par dabā un apkārtnē notiekošajiem procesiem, dot iespēju paust savu viedokli un iedrošināt situācijās, kad bērna domas atšķiras no citu viedokļiem, akcentēt labās lietas mums apkārt un radīt pamatu pārliecībai, ka arī ar sarežģītiem gadījumiem var veiksmīgi tikt galā.
3.2.2. Mācīšanās kvalitāte
Pirmsskola nodrošina izglītojamajiem iespēju saņemt savām spējām un vajadzībām atbilstošu pirmsskolas izglītību. Grupas darbinieki dod impulsus bērna individuālai un radošai pašizpausmei. Mācību process tiek mērķtiecīgi organizēts, ievērojot piecas dominantes (valoda, matemātika, daba, sirds, māksla). Katru dienu bērni dodas uz konkrētu darbnīcu, kura ir nodrošināta ar atbilstošu materiālo bāzi, tādējādi veicinot bērniem motivāciju darboties radoši.
Pirmsskolā ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma slēgtā internetvietnē starp pirmsskolu un vecākiem. Vecāki tiek informēti par mācību procesa organizāciju vecāku sapulcēs, slēgtā internetvietnē, kā arī ir iespēja pašiem iesaistīties mācību procesa organizēšanā, piem., iepazīstinot ar savu profesiju.
3.2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
CreaKids pedagogi regulāri vērtē, kas izdevies, kam būtu jāpievērš uzmanība turpmāk, lai nodrošinātu jēgpilnu, interesantu un aizraujošu mācību procesu bērnam, atbilstoši viņa spējām un interesēm. Pirmsskolā katru bērnu vērtē individuāli, izceļot pozitīvo un viņa sasniegumus. Zināšanu, attieksmju un prasmju vērtējumu izsaka mutvārdos. Vecāki par bērnu sasniegumiem tiek informēti katra mācību gada noslēgumā, saņemot liecību, kā arī īpašā izvērtējuma veidlapu, kurā uzskaitīts un aprakstīts bērna attīstības progress, panākumi, jaunu zināšanu un prasmju apguve, intereses u.c. Pedagogi rosina bērnus pašiem vērtēt savu paveikto un citu sasniegto, izteikt viedokli un uzklausīt citus.
3.3. Izglītojamo sasniegumi.
3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
CreaKids darbinieki koncentrējas uz bērna veiksmēm, neveiksmi pārvēršot par iespēju - uzzināt un iemācīties ko jaunu. Ikdienā bērnu dienas darbība tiek detalizēti atspoguļota slēgtā interneta vietnē, tiek rīkotas bērnu radošo darbu izstādes. Iestāde dod iespēju bērniem atīstīt savus talantus, piedaloties interešu izglītības pulciņos - ansamblis, tautas dejas, sporta dejas, angļu valoda, krievu valoda, sports. Deju un ansambļa dalībnieki gada beigās rīko gada noslēguma koncertu, uz kuru aicināti bērnu vecāki un pārējie pirmsskolas bērni. Sporta deju dalībnieki piedalās sacensībās ārpus pirmsskolas iestādes.
3.4.Atbalsts izglītojamiem.
3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
CreaKids regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Nepieciešamības gadījumā iestādē strādājošajiem pedagogiem, bērniem un vecākiem tiek nodrošinātas atbalsta personāla (speciālais pedagogs, psihologs, logopēds) konsultācijas. Tās iespējams saņemt gan individuāli, gan pieeaicinot speciālistu grupā. Vairākas reizes gadā tiek rīkoti atbalsta personāla semināri pedagogiem un vecākiem. Psihologs un speciālais pedagogs konsultē pedagogus un/vai vecākus. Logopēds veic individuālu darbu ar bērniem, lai palīdzētu pareizas runas apguvē. Nepieciešamības gadījumā speciālais pedagogs izstrādā individuālu mācīšanās plānu, veic regulāru individuālo darbu ar bērniem ar speciālām vajadzībām, sadarbojoties ar pedagogiem un vecākiem.
Pirmsskolas darbiniekiem regulāri tiek rīkoti atbalsta personāla izglītojoši semināri, lai veiksmīgi nodrošinātu bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu grupā. Tādējādi tiek nodrošināts, ka pedagogi un pedagogu palīgi zina, kā rīkoties dažādās situācijās.
3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
CreaKids ir izstrādāti noteikumi, kas nosaka izglītojamo drošību pirmsskolā un organizētajos pasākumos, kā arī izstrādāti reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka darba drošību darbiniekiem un ar tiem tiek iepazīstināti jaunā mācību gada sākumā. Iestādē tiek piesaistīts kompetents darba drošības speciālists. Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, reizi gadā iestādē notiek evakuācijas mācības darbiniekiem un bērniem. Pirmsskolas vecākās grupiņas dodas uz Džimbas drošības skoliņas nodarbībām, kur mācās par personīgo drošību. CreaKids sadarbojas ar Valsts policiju, kad Rīgas reģiona pārvaldes Nepilngadīgo prevencijas nodaļas darbinieki viesojas iestādē un organizē izglītojošas nodarbības par drošības tēmu, kopā ar Bebru Bruno un/vai Runci Rūdi.
Iestādes telpas ir iekārtotas atbilstoši, mēbeles piestiprinātas, ieejas durvīm ir koda atslēga, pie ārdurvīm un auto stāvvietā ir uzstādītas divas novērošanas kameras.
3.4.3. Atbalsts personības veidošanā
Pirmsskola respektē katra bērna individuālās spējas un atbalsta viņa talantus, bērni apmeklē interešu izglītības pulciņus pirmsskolā, gan arī ārpus tās. Iestādē notiekošās interešu izglītības nodarbības ir tautas un sporta dejas, kas attīsta ritma izjūtu, elastīgumu, disciplīnu, izkopj stāju. Bērni labprāt apmeklē ansambli, izkopjot muzikalitāti. Bērniem ir iespēja darboties angļu un krievu valodas pulciņos, kā arī tiek piedāvātas peldēšanas un sporta nodarbības. Iestādē īstenotās interešu izglītības nodarbības nodrošina bērnu vispusīgu personības attīstību, radošuma, talantu un spēju izkopšanu, kā arī veicina saturīgu brīvā laika izmantošanu.
Mācību gada pirmajā sapulcē bērnu vecāki tiek iepazīstināti par iespējām apmeklēt interešu izglītības pulciņus.
Īpaša vērība tiek pievērsta patriotiskajai audzināšanai. Lāčplēša dienā pedagogi ar bērniem dodas nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa, paši gatavo svecītes, kuras vakarā aiznes uz 11.novembra krastmalu. Par godu 18. novembrim tiek rīkots Latvijas dzimšanas dienas koncerts, kurā piedalās visas pirmsskolas grupas, vakarā pie pirmsskolas ēkas tiek izveidota Latvijas kontūra vai cita tautiskā simbolika, aizdedzot bērnu gatavotus svečturus Latvijai dzimšanas dienā. Bērni piedalās ikgadējā labdarības akcijā „Svinēsim VISI Latvijas valsts svētkus kopā”, katru gadu sarūpējot vairākus simtus paciņas trūcīgajām ģimenēm un senioriem, kuri palikuši vieni, klāt tiek pievienotas bērnu gatavotas apsveikuma kartiņas.
CreaKids lepojas ar īpašo Sirds programmu, kuras mērķis ir attīstīt bērnos pārliecību, ka katrs no mums ir īpašs un neaizstājams. Šī programmas emocionālais aspekts ir kā nozīmīga izglītības programmas sastāvdaļa. Lai gan Sirds programma caurvij visu izglītības procesu, īpaši tā tiek izcelta Sirds dienā – vienu dienu katru nedēļu, kurā bērni iepazīst un mācās saprast un dalīties ar savām sajūtām, paust pozitīvo, mīļo un priecīgo, vienlaikus atzīstot, ka var piemeklēt arī emocijas, ko izraisa bēdas, sarūgtinājums, dusmas u.c. Šīs programmas īstenošanā nenovērtējama ir vecāku iesaiste un līdzdalība, kas veicina emocionālo tuvību un spēju to atbilstoši izrādīt.
3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Pirmsskolā bērni mērķtiecīgi tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām - skolotājs, pavārs, dārznieks, ārsts u.c. Sirds darbnīcā bērni tiek aicināti iejusties kādā no profesijām un pārņemt tēla raksturīgās īpašības, pārģērbjoties un spēlējot lomu rotaļas. Viens no CreaKids galvenajiem uzsvariem ir efektīva un uz savstarpēju sapratni balstīta sadarbība ar bērnu ģimenēm. Tas nozīmē ne vien informēt vecākus par pirmsskolā notiekošo, bet arī iesaistīt mācību procesa organizēšanā. Lai popularizētu dažādas profesijas, lieliski īstenojam sadarbību ar bērnu vecākiem, kuri radoši prezentē savus amatus ciemojoties izglītības iestādē (ārsts, arhitekts, zemessargs, frizieris u.c.), kā arī dodamies uz vecāku darba vietām, piemēram, Dailes teātri, SEB banku, Lidostu Rīga, bibliotēku u.c. Vecāko grupu bērni kopā ar grupas skolotājiem dodas mācību pārgājienos un ekskursijās, iepazīstot tuvākajā apkārtnē bērnu interesējošās profesijas (ugunsdzēsējs, policists, pārdevējs u.c.)
3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Pirmsskolā darbs tiek organizēts tā, lai rīta cēlienā skolotājs ir nodrošināts ar diviem skolotāja palīgiem. Tas ir liels atbalsts skolotājiem, jo palīgi sniedz atbalstu skolotājam, gatavojoties darbam ar bērniem, iesaistās grupas aktivitātēs, palīdz bērniem iekļauties grupas un pirmsskolas vidē.
Skolotājs nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar atbalsta personālu (psihologu, speciālo pedagogu, logopēdu).
3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Pirmsskola īsteno vispārizglītojošo programmu, bet spēj nodrošināt iekļaušanu bērniem ar speciālām vajadzībām. Pirmsskolas vide un piekļūšana tai ir pielāgota. Pedagoģiskā darba uzlabošanai skolotāji apmeklē kursus un seminārus par bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā programmā, veic pieredzes apmaiņu savā starpā un sadarbojas ar atbalsta personālu.
Katru gadu, projekta nedēļas ietvaros, pirmsskolas bērni pēta kādu mūsu sabiedrības daļu, piemēram, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jo šādi bērni uzzina, ka cilvēki var būt dažādi, mācās pieņemt citādo.
3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Viens no CreaKids būtiskākajiem aspektiem ir efektīva un uz savstarpēju sapratni balstīta sadarbība ar bērnu ģimenēm jau no pirmās pirmsskolas apmeklēšanas dienas. Pirmsskola lielu nozīmi piešķir adaptācijas periodam. Ir svarīgi, lai vecāki pilnīgi uzticētos iestādei un cilvēkiem, ar kuriem bērns būs kopā katru dienu. CreaKids ieteikumi adaptācijai:
Pirms bērna ierašanās pirmsskolā, vecāki iepazīstas ar vadītāju, skolotāju, pirmsskolas telpām un programmu;
Pirmās dienas jaunajā vidē bērns kopā pavada ar vienu no vecākiem vai citu uzticības personu līdz pusdienlaikam;
Katrs vecāks adaptācijas perioda ilgumu plāno kopā ar grupas skolotāju.
Sadarboties - tas nozīmē ne vien iesaistīt un informēt vecākus par pirmsskolā notiekošo, apgūto mācību programmu un bērnu individuālo attīstību, bet arī maksimālu pretimnākšanu (CreaKids nav vasaras brīvdienu, kuru laikā pirmsskola nedarbojas un bērnu pieskatīšana kļūst par vecāku rūpēm un atbildību; izglītības apguvē pedagogi ņem vērā katra bērna individuālās spējas, atbilstoši tām pielāgojot apgūstāmo u.c.).
Iestādē tiek rīkotas grupu vecāku sapulces (2 reizes gadā, ja nepieciešams, tad biežāk), individuālas tikšanās ar vecākiem, grupu un iestādes pasākumi (Ziemassvētki, Māmiņdiena, Līgo svētki, izlaidums u.c.), dažādi saliedēšanās pasākumi ārpus pirmsskolas (izbraukumi, nometnes, pikniki, ZOO apmeklējumi, teātra apmeklējumi).
3.5.Izglītības iestādes vide.
3.5.1.Mikroklimats
Iestādē tiek organizēts savstarpēji atvērts dialogs (skolotājs-skolotājs, skolotājs-bērns, skolotājs-vecāki), veidojot pozitīvu mikroklimatu, par pamatu ņemot Sirds programmu, kurā pievēršam uzmanību ne tikai bērnu, bet arī darbinieku savstarpējai saskarsmei, jūtām un garastāvoklim, kā mēs izturamies pret apkārtējiem.
Reizi gadā tiek organizēta Metodiskā diena - izbraukuma seminārs visu filiāļu darbiniekiem, kurā notiek izglītojošs seminārs, kurā kopīgi pārrunā aktualitātes, izvirza jaunus mērķus, pārrunā sasniegto. Šajā pasākumā iestādes darbiniekiem ir iespēja savstarpēji sadarboties citādos apstākļos kā ikdienā, piemēram, orientēšanās, kuras mērķis ir vienot visu filiāļu darbiniekus uz vienotu mērķi.
Kolektīvā ir izveidojušās vairākas tradīcijas, piemēram, darbinieku sveikšana jubilejās, kopīgs Ziemassvētku vakars, Skolotāju dienas pasākums u.c.
Iestādes vadība labprāt uzklausa un atbalsta pedagogu, iestādes darbinieku un vecāku ieteikumus un ierosinājumus.
3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
CreaKids atrodas Rīgā un ir izvietots četrās ēkās (Kastrānes ielā 5a, Gaiļezera ielā 1, Ģertrūdes ielā 127, Skanstes ielā 50b), ir nodrošināta vides pieejamība. Grupas telpas un iekārtojums ir pielāgoti CreaKids programmai, tas atbilst bērnu skaitam un vecumam. Telpu interjers - sienas baltā krāsā, kas veicina emocionālo labsajūtu. Katrai grupai ir sava garderobe, kurā katram bērnam ir nodrošināts individuāls skapītis, grupas telpa, tualete, visiem kopīga ēdamtelpa. Apgaismojums telpās ir atbilstošs prasībām, telpās tiek nodrošinātas sanitāri higiēniskās prasības. Grupu telpas, garderobes un aktu zāle tiek dekorēti atbilstoši svinamajiem svētkiem, tajos tiek izvietoti bērnu gatavoti darbi.
Iestādē ir ierīkots vai pielāgots logopēda kabinets, vadītājas kabinets, darbinieku atpūtas telpa, sporta un aktu zāle, atbilstoši aprīkota virtuve. Iestādes pagalmā ir iekārtots rotaļu un sporta laukums.
Pirmsskola darbojas Ekoskolu programmā un motivē bērnus dabas resursu saudzēšanā, piedaloties papīra, plastmasas un atkritumu šķirošanā.
3.6. Izglītības iestādes resursi.
3.6.1. Iekārtas un meteriāltehniskie resursi
Creakids rīcībā esošie resursi ir pielāgoti un atbilstoši autorprogrammas īstenošanai. Iestādē ir nodrošināti materiāli tehniskie resursi - portatīvie datori, planšetdatori, interneta pieslēgums, projektors, printeris, kopētājs, mūzikas atskaņošanas iekārtas, fotoaparāts.
Nepieciešamības gadījumā tiek atjaunots grāmatu fonds grupās un Valodas darbnīcā. Darbinieku atpūtas telpā ir izveidota „Darbinieku bibliotēka”, tās klāsts tiek regulāri papildināts metodisko un pedagoģisko literatūru.
Iestādes darba un mācību darba plānošanai ir izveidota Pedagogu krātuve interneta vietnē, kurai ir brīva piekļuve visiem darbiniekiem. Tajā ir pieejami mēneša plāni grupu darbam, mēneša pasākumu grafiks iestādē, metodiskie materiāli pedagogiem.
3.6.2. Personālresursi
Pirmsskolā veidota personāla pamatsastāvs, kurā noteikta struktūra un subordinācija, balstoties uz skandināvu praksi un ievērojot Latvijas likumdošanu. Izglītības iestādi vada vadītājs un četri vadītāja vietnieki, kas ir atbildīgi par operatīvo filiāļu darbu. Iestāde ir nodrošināta ar pedagogiem un pedagogu palīgiem, biroja vadītāju. Pedagoģiskā personāla kvalifikācija atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Iestādē tiek mērķtiecīgi organizēta pedagogu profesionālā pilnveide, piedaloties projektos, konkursos – NordPlus, Erasmus.
Iestādes vadītāja savu pieredzi un zināšanas izmanto kā mācībspēks augstskolā, sagatavojot topošos pedagogus. Vadības pārstāvji piedalās
3.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
3.7.1.Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Iestādes attīstība tiek plānota kopā ar mātes kompāniju Norvēģijā.
Mācību gada beigās katra grupa veic sava darba pašvērtējumu pēc „luksofora” principa. Rezultāti tiek apspriesti pie filiāles vadītājas individuālās grupu sapulcēs. Šajā vērtēšanas procesā grupas darbinieki konstatē sava darba stiprās puses un apzinās, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, plānojot turpmāko mācību un audzināšanas darbu.
3.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Vadības darbā reizi mēnesī plāno organizatoriskā darba sapulci, kurā tiek pārrunāti dažādi ar personālvadību un dokumentu izstrādi saistīti jautājumi, un vienu reizi Supervīzijas sapulci.
CreaKids vadītāja ir apguvusi Mediācijas pamatkursu, mediācija tiek pielietota personālvadības darbā. Darbā ar personālu - katru pirmdienu notiek sapulce pedagogiem, kurā tiek ģenerētas idejas mācību darba organizēšanai grupā un iestādē kopumā, plānoti pasākumi, pedagogi savstarpēji dalās pieredzē, regulāri sapulcēs tiek pieaicināts psihologs, kas sniedz konsultācijas par aktuālām tēmām audzināšanas darbā, katru ceturtdienu notiek sapulce pedagogu palīgiem.
Iestādes personālam ir izstrādāti amatu apraksti, kuros noteikti viņu darba pienākumi un tiesības.
3.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Pirmsskola CreaKids sadarbojas ar citām pašvaldības un privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, dodoties pieredzes apmaiņā par pirmsskolas dzīves organizēšanu. Notiek sadarbība ar Latvijas Universitāti, nodrošinot prakses vietas studentiem, kā arī piedaloties konferencēs.
Katra mācību gada beigās vecākā pirmsskolas grupa dodas uz Rīgas Teikas vidusskolu, Rīgas Valda Zālīša sākumskolu iepazīties ar skolas vidi un tikties ar 1.klašu skolotājām. Topošie pirmklasnieki mācību gada beigās apmeklē sagatavošanās nodarbības skolai.
Bērni apmeklē Jāzepa Mediņa mūzikas skolas audzēkņu koncertus, kuros bērni var iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem.
Pirmsskolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas Centrālās bibliotēkas Biķernieku filiālbibliotēku, kurā reizi mēnesī tiek rīkotas tematiskās nodarbības, kā arī pirmsskolas sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kurā projekta laikā tiek izlasītas sešas jaunās grāmatas, pēc tam bērni tās vērtē.
Bērni labprāt apmeklē laikmetīgās mākslas centru „KIM?”, dodas tūrēs ar izstāžu gidiem un speciāli veidotām Kim? darba burtnīciņām, kurās ar interaktīvu uzdevumu palīdzību atklājām dažādas tēmas un idejas, kuras atspoguļojas mākslas darbā. Veidojam kopīgas izstādes ar jaunajiem māksliniekiem.
Iestāde sadarbojas ar pilsētas muzejiem - Dabas muzeju, Saules muzeju, Rīgas biržu, Dzelzceļa muzeju, Ugunsdzēsības muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju u.c., kuros apmeklē izstādes, muzeju piedāvātās aktivitātes un nodarbības bērniem.
4.Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais)
Mācību gada noslēgumā tiek rīkots izglītības interešu pulciņu noslēguma koncerts, uz kuru aicināti pirmsskolas bērni un viņu vecāki. CreaKids Dzirnavu ielā piedāvā bērniem sporta deju pulciņu, tas ir māksliniecisks sporta veids, kas attīsta ritma izjūtu un muzikalitāti, fizisko spēku. Mēs apzinamies, ka ļoti svarīgi jau agrīnā vecumā izkopt stāju, iemācīties uzvedības kultūru un cieņu pret pretējo dzimumu. Mūsu bērni veiksmīgi piedalās sporta deju sacensībās ārpus pirmsskolas, gūstot jaunu pieredzi, tādējādi āttīstot savu personību.

Izglītības iestādes vadītāja Daina Kājiņa

bottom of page