top of page
0rk91111 (1).jpg
Dibber_Heart Wood_4x.png

Vecākiem

MicrosoftTeams-image (381).png

Strādājam bez vasaras atvaļinājuma

Pirmsskola ir atvērta darba dienās no plkst.7:00 līdz plkst.19:00. Vecāki īpaši atzinīgi vērtē to, ka vasaras periodā strādājam kā ierasts - bez vasaras atvaļinājuma!

Mācību un ēdināšanas izmaksas

Rīgas filiālēs un Babītes filiālē – 530  EUR/mēnesī, Sāgas filiālē - 550 EUR/mēnesī.

 

Ēdināšanas maksa – 4,80 EUR/dienā, izņemot Zvejnieku ielā 12, Rīga - 5,00 EUR/dienā.

Mācību maksu samazinām par līdzfinansējuma apmēru, ko piešķir pašvaldība un valsts dotācijas summu, ko piešķir Izglītības un zinātnes ministrija.

MicrosoftTeams-image (423)_edited.png

Pašvaldību līdzfinansējuma summas 2024. gadā

Visi 5-6 g.v. bērni saņem arī valsts dotāciju no tā gada 1.septembra, kad audzēknim paliek 5 gadi. Piemēram, 2018.gadā dzimušie bērni to saņems no 2023.gada 1.septembra. Dotācija mainījās ar 2024.gada 1.janvāri uz  127,00 EUR. 

Kā veidojas mācību maksa par pirmsskolu?

Mācību maksa veidojas no visām izmaksām, ar kādām saskaras pirmsskola.

image.png

Mācību maksa sadalās sekojoši:

*Valsts dotācija pedagogu algām, kuri strādā ar 5 un 6 gadus veciem bērniem, ir atkarīga no bērnu skaita attiecīgajā vecumā. Bērnu skaits tiek fiksēts katra mācību gada sākumā. Pašvaldības līdzfinansējums piecgadniekiem mainās nevis tajā mēnesī, kad bērnam paliek 5 gadi, bet tā paša gada 1.septembrī. 

image.png

Saskaņā ar metodiku, kas nav mainīta jau gadiem, pašvaldības sedz tikai daļu no pirmsskolas izmaksām. Ministru kabineta noteiktā metodika pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai neietver:

image.png

Šīs pozīcijas ir svarīgas, lai radītu drošu, patīkamu un radošu vidi mūsu bērniem!

Kad un kā tiek aprēķināts pašvaldības līdzfinansējums?

Līdzfinansējuma apjoms katrā pašvaldībā var atšķirties. Izvērtējot apjomu tiek ņemts vērā kopējais izdevumu pieaugums par iepriekšējo gadu. Izmaiņas stājas spēkā 1.janvārī. Diemžēl, realitātē izmaksas aug ātrāk, nekā līdzfinansējums un pastāv risks, ka laikā, kad stājas spēkā jaunais līdzfinansējums, izmaksas ir atkal pieaugušas. 

Kad un kā tiek aprēķināts valsts dotācijas apjoms?

Valsts dotāciju apjoms katrai pirmsskolai ir atkarīgs no bērnu skaita (5 un 6 gadu vecumā) attiecīgajā pirmsskolā 1.septembrī. Dotācijas apjoms ir sasaistīts arī ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto pedagogu algu pieauguma grafiku, tāpēc saskaņā ar 1. septembrī fiksēto bērnu skaitu šobrīd mainās 2 reizes gadā: 1. septembrī un 1. janvārī.

image.png

Ņemot vērā, ka būtiski pieaugušas dažādas izmaksas, kā arī pedagogu atalgojums saskaņā ar IZM noteikto grafiku, CreaKids mainīsies kopējā mācību maksa.

No 2024. gada 1. janvāra: 

 * Rīgas filiālēs un Babītes filiālē – 530  EUR/mēnesī,

 * Sāgas filiālē - 550 EUR/mēnesī.

Aicinām pievērst uzmanību tam, ka:

Dibber_Bubble Soft Green_4x (1).png

Vecāku maksājums 5 un 6 gadus veciem bērniem nemainīsies, jo valsts dotācija sedz starpību

Dibber_Bubble Soft Green_4x (1).png

Vecāku maksājums  bērniem vecumā līdz 5 gadiem atkarīgs no izmainām pasvaldību līdzfinansējumā,

kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī

Mēs ceram uz Jūsu izpratni un apliecinām, ka aktīvi uzrunājam politikas veidotājus un aicinām viņus mainīt līdzfinansējuma aprēķināšanas metodiku, lai nākotnē līdzfinansējuma aprēķināšana būtu vienkārša, saprotama un tajā tiktu iekļautas visas izmaksas, ar ko saskaras pirmsskolas, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām ģimenēm!

Dibber_Heart Soft Green_4x.png
Dibber_Triangle Soft Green_4x.png

Kā iet manam bērnam?

Katrai pirmsskolas grupai ir izveidota slēgta internetvietne vecākiem, kurā ik dienu ar foto vai video palīdzību tiek atspoguļotas dienas aktivitātes - spilgtākie mirkļi no mācību procesa, sasniegumiem, rotaļām dabā, pārgājieniem, ekskursijām u.tml.

Šī pieeja sniedz iespēju vecākiem ielūkoties bērna ikdienā, labāk izprotot viņa priekpilnos stāstus par to, ko jaunu šodien atklājis, uzzīmējis vai kāda ir melodija jaunajai dziesmiņai.

Individuāla saruna dienas beigās

Nestandarta situācijās reaģējam nekavējoties!

Ikmēneša plāns  rotaļnodarbībām un aktualitātēm

Skolotāju un skolotāju palīgu ikdienas darba laiks ir veidots tā, lai ikviens no grupas komandas, sagaidot vecākus vakarā, sniegtu aktuālo informāciju par to, kā bērnam pa dienu klājies, kā veicies zināšanu un prasmju apguvē, kā arī, kam būtu jāpievērš papildu uzmanība. Tādā veidā uzzināsiet svarīgāko par tās dienas notikumiem, kā bērnam veicas ar jaunu lietu apgūšanu, kā arī kas būtu jāņem vēra vecākiem.

Kopīgi pasākumi

Aicinām vecākus aktīvi iesaistīties pirmsskolas ikdienas dzīvē, kā arī īpaši organizētos pasākumos mācību gada laikā - divas dienas vecākiem kopā ar bērniem. Aktīvi organizējam izglītojošus seminārus vecākiem, tematiskus vakarus, kopīgas talkas u.tml., kas ir plaši apmeklētas.

Par skaistu tradīciju ir izveidojusies CreaKids nometne visiem pirmsskolas bērniem, kas ierasti notiek mācību gada izskaņā, divas dienas vecākiem kopā ar bērniem un CreaKids darbiniekiem pavadot aizraujošās aktivitātēs.

 

Ar vecāku aktīvu līdzdalību tiek organizēti arī izlaidumi bērniem, kur viena no aizraujošākām epizodēm ir vecāku kopīgi sagatavots pāsteiguma priekšnesums.

Adaptācijas periods

Lai pirmās gaitas bērnudārzā būtu bez liekām rūpēm un raizēm, adaptācijas laikā aicinām vecākus pašus vērtēt un izlemt, cik ilgu laiku pavadīsiet kopā ar bērnu pirmsskolā. Kādam tā ir viena vai divas dienas pa dažām stundām katru dienu, citam - ilgāk. Mēs atbalstām to, ka viens no vecākiem bērnam līdzās ir tik ilgi, līdz bērns ir gatavs patstāvīgi iekļauties grupas ikdienā.

Noderīga informācija

Bērnus, kuri deklarēti Rīgas pašvaldībā, nav obligāti jāpiesaka pašvaldības pirmsskolā.

Bērnus, kuri deklarēti Mārupes novada pašvaldībā, ir jāreģistrē Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas rindā.

Lai saņemtu līdzfinansējumu par bērnu, vecākiem nav jādodas uz Rīgas un Mārupes pašvaldībām - līdzfinansējums tiks piešķirts automātiski.

Pārējo pašvaldību bērnu vecākiem, lai saņemtu līdzfinansējumu, jāsazinās ar konkrēto pašvaldību un jāiesniedz iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī jāpiesaka bērns pašvaldības pirmsskolas rindā.

Pašvaldību līdzfinansējums tiek piešķirts tikai, ja gan bērns, gan viens no vecākiem ir deklarēti vienā pašvaldībā. Pašvaldību līdzfinansējums tiek piešķirts par dienām, kad bērns apmeklē pirmsskolu, un dienām, kad to kavē attaisnoti. Tādēļ ir svarīgas ārsta zīmes (slimības gadījumā) un vecāku zīmes (citu kavējumu gadījumā), lai kavējums tiktu uzskatīts par attaisnotu. 

Kavēto dienu skaits, kas attaisnotas ar ārsta zīmi, nav ierobežotas,

bet ir noteikts skaits dienu, kad kavējumi tiek attaisnoti ar vecāku zīmēm

(kalendārajā gadā no 1.janvāra līdz 31.decembrim nepārsniedz 60 kalendārās

dienas vai 43 darbadienas).

Dibber_icon_government_2x.png
bottom of page