top of page

Privātuma Politika un

sīkdatņu lietošanas noteikumi

CreaKids apzinās, ka personas dati ir vērtība, un apstrādā tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par CreaKids rīcībā esošo personas datu drošību.

CreaKids mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdz Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Kādiem mērķiem CreaKids apstrādā Jūsu personas datus?

CreaKids apstrādā Jūsu personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. CreaKids var izmantot Jūsu personas datus, lai nodrošinātu CreaKids un/vai Klientu, bērnu, apmeklētāju drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, un lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanu. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti, personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

         līguma noslēgšana un izpilde;

         normatīvo aktu izpilde;

         Klienta piekrišana;

        Creakids leģitīmo interešu izpilde vai aizstāvība.

Dibber_Heart Dark Green_4x.png
Dibber_Clover Dark Green_4x.png
Dibber_Star Dark Green_4x.png
Dibber_Bubble Dark Green_4x.png

Kur CreaKids iegūst Jūsu personas datus?

Jūsu datus CreaKids saņem tieši no Jums. Papildus tam CreaKids iegūst datus no videonovērošanas iekārtām, valsts un/vai pašvaldību iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma.

Kādus personas datus CreaKids iegūst par Jums?

CreaKidsiegūst tikai tos Jūsu datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta drošība un aizsardzība, utt.)

Personas datu kategorijas, kuras vāc un apstrādā Creakids:

 1. Personas identifikācijas dati - Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati, piem. pases numurs,

 2. Kontaktinformācija - Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese

 3. Audzēkņa dati - Audzekņa vārds, uzvārds, personas kods, adrese, izglītības dokumenti

 4. Klienta dati - Klienta numurs, līguma numurs

 5. Pakalpojuma dati - Pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide

 6. Norēķinu dati - Bankas konta numurs, rēķina numurs, summa, parāda summa

 7. Fotogrāfijas - Fotogrāfijas no pasākumiem, fotogrāfijas uzņemšanas datums

 8. Videoieraksti - Videoieraksti Creakids objektos.

 9. Dati, kas iegūti, lai realizētu pušu tiesiskās intereses - Valsts un pašvaldības līdzfinansējums

 10. Īpašu kategoriju dati - Audzēkņa veselības stāvoklis.

Kam CreaKids atklāj Jūsu personas datus?

CreaKids bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā dati tiek nodoti apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem. Šādos gadījumos CreaKids veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar CreaKids norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī no apstrādātājiem tiek pieprasīts veikt atbilstošus drošības pasākumus. Ar personas datu apstrādātājiem, kas veic apstrādi CreaKids vārdā var iepazīties [šeit]

Lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem uzliktus pienākumus dati tiek atklāti normatīvajos aktos noteiktajā apmērā normatīvajos aktos noteiktām iestādēm (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, tiesībsargājošas iestādes u.c.).

Lai nodrošinātu CreaKids likumīgo interešu aizsardzību dati var tikt nodoti parādu piedziņas iestādēm, un citām personām, kuras var tikt iesaistītas CreaKids sniedzot pakalpojumu, kā piemēram, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta pakalpojumu sniedzēji.

 

Kā CreaKids nodrošina Jūsu datu aizsardzību?

CreaKids aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un CreaKids saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jums ir tiesības saņemt informāciju, vai CreaKids apstrādā Jūsu personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu personas datu apstrādei, atsaukt savu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Jums ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu personas datu Apstrādi, piemēram, laika periodā, kad CreaKids izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
Jums ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs kā Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja esat devis savu nepārprotamu piekrišanu.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar CreaKids par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Kā Creakids uzglabā un aktualizē Jūsu datus?

Jūsu datus Creakids glabā vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv savstarpēji tiesiski nodibinātas attiecības. Uzglabāšanas periods pēc klientu attiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Creakids leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām u.tml.). Personas dati, kuriem ir beidzies apstrādes pamats, tiek dzēsti.

Creakids cenšas nodrošināt tā rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

Kontaktinformācija

izglītības iestādes “CreaKids” dibinātājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA CreaKids”, reģistrācijas numurs: 40103321094, juridiskā adrese: Kastrānes iela 5A, Rīga, kontaktpersonas tālrunis 24603000, e-pasts: info@creakids.lv)

SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI TĪMEKĻA VIETNĒ CREAKIDS.LV

Sīkdatņu lietošana

Lietojot Tīmekļa vietni creakids.lv, par to brīdinot creakids.lv lietotājus un apmeklētājus/Lietotājus, var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija šādiem mērķiem:

 • nodrošināt tīmekļa vietnes creakids.lv funkcionēšanu un funkcionalitāti;

 • uzlabot creakids.lv lietošanas pieredzi, nodrošina creakids.lv pamatfunkcionalitāti, piemēram, vietnes navigāciju, drošu pārvaldību un citu funkcionalitāšu pieejamību. Tīmekļa vietne nevar pilnvērtīgi darboties bez šīm sīkdatnēm, līdz ar to vietnes apmeklētājam nav iespēja atteikties no šo sīkdatņu izmantošanas;

 • ļauj tīmekļa vietnei creakids.lv atcerēties informāciju, kas maina veidu, kā vietne darbojas vai izskatās.

 • nodrošināt Datu subjektam iespēju brīvi apmeklēt un pārlūkot Tīmekļa vietni creakids.lv, izmantojot visas to piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par izglītības iestādes “Creakids” dibinātājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SIA CreaKids”, reģistrācijas numurs: 40103321094, juridiskā adrese: Kastrānes iela 5A, Rīga, (turpmāk arī – Creakids) kontaktpersonas tālrunis 24603000, e-pasts: info@creakids.lv piedāvātiem Pakalpojumiem;

 • noteikt visapmeklētākās creakids.lv sadaļas, iegūstot statistikas datus par Tīmekļa vietni creakids.lv un tās sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c.

Kas ir sīkdatnes?

 • Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni creakids.lv, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.

 • Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne creakids.lv iegūst spēju saglabāt Lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes creakids.lv funkcijas.

 • Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, CreaKids izmanto šādas sīkdatnes:

 • obligātās (tehniskās),

 • funkcionālās,

 • statistikas,

 • mērķēšanas (reklāmas).

Tehniskās / obligātās sīkdatnes

 • Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni creakids.lv un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par tīmekļa vietnē CreaKids piedāvātajiem pakalpojumiem un iegādāties tos (ja attiecināms). Šīs sīkdatnes identificē Lietotāja iekārtu, taču neizpauž Lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne creakids.lv nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Lietotājam nepieciešamo informāciju, parādīt tīmekļa vietnes saturu, nodrošināt pieprasītos Pakalpojumus.

 • Tīmekļa vietnē creakids.lv tiek izmantotas šādas tehniskās/obligātās sīkdatnes:

NosaukumsPakalpojumu sniedzējsNolūksTermiņš

CookieScriptConsentCookieScript creakids.lvŠo sīkfailu izmanto Cookie-Script.com pakalpojums, lai atcerētos apmeklētāju sīkfailu piekrišanas preferences. Ir nepieciešams, lai Cookie-Script.com sīkfailu reklāmkarogs darbotos pareizi.1 mēnesis

Funkcionālās sīkdatnes

 • Ar funkcionālajām jeb veiktspējas sīkdatnēm tīmekļa vietne creakids.lv atceras Lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles (piemēram – valodas iestatījumu), lai Lietotājs varētu ērtāk lietot tīmekļa vietni creakids.lv.

NosaukumsPakalpojumu sniedzējsNolūksTermiņš

wp-wpml_current_languageOnTheGoSystems Ltd. www.creakids.lvSaglabā pašreizējo valodu. Pēc noklusējuma šis sīkfails ir iestatīts tikai lietotājiem, kuri ir pieteikušies. Ja ļausit valodas sīkfailam atbalstīt AJAX filtrēšanu, šis sīkfails tiks iestatīts arī lietotājiem, kuri nav pieteikušies.Sesijas (tīmekļa vietnes apmeklējuma) laikā

Statiskas sīkdatnes

 • Statistikas sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā Lietotājs lieto tīmekļa vietni creakids.lv, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Lietotājs izvēlas, pārlūkojot tīmekļa vietni creakids.lv. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē tīmekļa vietnes creakids.lv Lietotājus, un varētu uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Statistikas sīkdatnes identificē tikai Lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

 • Atsevišķos gadījumos dažas no statistikas sīkdatnēm tīmekļa vietnes creakids.lv īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji.

NosaukumsPakalpojumu sniedzējsNolūksTermiņš

_gidGoogle LLC .creakids.lvŠo sīkfailu ir iestatījis Google Analytics. Tajā tiek saglabāta un atjaunināta katras apmeklētās lapas unikālā vērtība, un tā tiek izmantota, lai uzskaitītu un izsekotu lapu skatījumus.1 diena

_gat_UA-173368970-3.creakids.lv
Šis ir modeļa tipa sīkfails, ko iestatījusi Google Analytics, kur nosaukuma raksta elements satur tā konta vai vietnes unikālo identifikācijas numuru, uz kuru tas attiecas. Tā ir sīkdatnes _gat variācija, kas tiek izmantota, lai ierobežotu Google reģistrēto datu apjomu vietnēs ar lielu datplūsmu.1 minūte

_ga_5QYPFWTV8J.creakids.lvGoogle Analytics izmanto šo sīkfailu, lai saglabātu sesijas stāvokli.No 1 mēneša līdz 1 gadam

_gaGoogle LLC .creakids.lvŠis sīkfailu nosaukums ir saistīts ar Google Universal Analytics - tas ir nozīmīgs Google biežāk izmantotā analīzes pakalpojuma atjauninājums. Šis sīkfails tiek izmantots, lai atšķirtu unikālos lietotājus, kā klienta identifikatoru piešķirot nejauši ģenerētu skaitli. Tas ir iekļauts katrā vietnes pieprasījumā un tiek izmantots, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus vietņu analīzes pārskatos.No 1 mēneša līdz 1 gadam

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes

 • Mērķa sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par Lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam Lietotājam interesējošus CreaKids vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā Lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus.

 • Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas.

 • Datu subjektam ir tiesības nepiekrist statistikas datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā attiecīgā sadaļā “sīkdatņu iestatījumi”.

 • CreaKids Tīmekļa vietnē creakids.lv var tikt ievietotas saites uz citu pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tīmekļa vietnēm (piemēram: https://www.facebook.com, instagram.com, twitter.com, u.c.), kurām ir savi lietošanas, personas datu un sīkdatņu lietošanas un aizsardzības noteikumi, par ko CreaKids neuzņemas atbildību.

 • Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, izņemot, ja datu apstrādei nav cits tiesiskais pamats vai normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes

 • Mērķa sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par Lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam Lietotājam interesējošus CreaKids vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā Lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus.

 • Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas.

 • Datu subjektam ir tiesības nepiekrist statistikas datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā attiecīgā sadaļā “sīkdatņu iestatījumi”.

 • CreaKids Tīmekļa vietnē creakids.lv var tikt ievietotas saites uz citu pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tīmekļa vietnēm (piemēram: https://www.facebook.com, instagram.com, twitter.com, u.c.), kurām ir savi lietošanas, personas datu un sīkdatņu lietošanas un aizsardzības noteikumi, par ko CreaKids neuzņemas atbildību.

 • Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes, izņemot, ja datu apstrādei nav cits tiesiskais pamats vai normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk.

Saziņa ar Datu subjektu

 • CreaKids veic saziņu ar Datu subjektu, izmantojot Datu subjektu norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

 • Saziņu par līgumsaistību izpildi CreaKids veic uz noslēgtā līguma pamata un atbilstoši līgumā norādītajai kontaktinformācijai (ja attiecināms).

 • Pārējos gadījumos CreaKids sazinās ar Datu subjektu balstoties uz Datu subjekta iesniegtā pieprasījuma pamata, ievērojot Datu subjekta norādīto vēlamo saziņas veidu un/vai normatīvo aktu prasības.

 • Gadījumā, ja Datu subjektam rodas jautājumi saistībā ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem, tad Datu subjekts var sazināties ar CreaKids nosūtot e-pasta vēstuli uz info@creakids.lv.

Noslēguma noteikumi

 • CreaKids ir tiesības veikt grozījumus Privātuma politikā un sīkdatņu izmantošanas noteikumos.

 • Ja tiek atjaunināta (aktualizēta) šī Privātuma politika un/vai sīkdatņu izmantošanas noteikumi, izmaiņas stājas spēkā atjauninātajā Privātuma politikā/sīkdatņu izmantošanas noteikumos norādītajā datumā.

 • Lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, vienmēr tiek publicēta jaunākā Privātuma politikas redakcija.

 • Datu subjektam ir pienākums iepazīties ar šo Privātuma politiku un sīkdatņu izmantošanas noteikumiem, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo Datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos. CreaKids sagaida, ka visi personu dati, kas tiek iesniegti, neaizskar citu personu intereses.

 • Ja šī Privātuma politika un sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir tulkoti citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais ir teksts latviešu valodā.

 • Šī Privātuma politika un sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir pārskatīti un tiek piemēroti no 2023.gada 15.jūnija.

bottom of page